Resultatopgørelse
Radsted VandværkBudget


Resultatopgørelse for2019


2018


2021Indtægter:Driftbidrag incl. Statsafgift

614.539


487.635


600.000


Tilslutning nye andelshavere

135.060


20.670


0


Renter af obligationer

0


0


0


Udbytte af investeringsforeningsbeviser
14.796


13.461


15.000Kursgevinst solgte værdipapirer

0


0


0


Tab driftbidrag incl. Statsafgift

-436


0


0


Indtægter i alt

763.959


521.856


615.000Udgifter:Vedligeholdelse Vandværk
24.334


14.699


35.000Ulempearstatning
0


2.000


0Reparation, vedligeholdelse, tilslutning nye andelsehavere


422.189


14.014


100.000

Udskiftning vandmålere
0


3.159


0EDB-udgifter/hjemmeside
1.116


7.549


1.000Vedligeholdelse & køb af små inventar
0


1.500


10.000Leje af jord
6.725


14.450


10.000Opkrævningsgebyr
8.434


8.332


10.000Vandanalyse og kontrol
35.342


9.590


35.000Elektricitet
62.023


47.775


55.000"-refunderet energiafgift"
-34.443


-25.732


-25.000Statsafgift på vand
278.114


215.034


270.000Honnorar og lønninger
40.100


32.900


40.000Annoncer
1.147


803


1.500Kontorartikler
0


0


2.000Porto & Gebyrer
125


105


1.000Bogføringsasstiance og budget
9.025


8.750


10.000Ekstraarbejde revisor
0


2.500


0Faglitteratur
1.016


377


500Kørselsgodtgørelselse
7.780


5.500


10.000Godtgørelse vedr. kontorhold, telefonudgifter mm.


4.000


5.000


4.000

Gaver og blomster
0


0


1.000Forsikringer
5.649


5.465


7.000Kontingenter
5.019


5.533


5.000Generalforsamling og møder m.m.
11.375


12.022


15.000Telefonforbindelse
1.410


1.352


2.000Kursusafgifter
0


0


10.000Renteudgifter
1.104


0


0Udgifter i alt
891.584


392.677


610.000


Åretsresultat
-127.625


129.179


5.000Del siden